Obchodní podmínky

obchodní společnosti The Revolution Company s.r.o., se sídlem Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5, Česká republika, IČ: 24763055, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172302, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu XOBEAUTY umístěného na internetové adrese www.xobeauty.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi obchodní společností The Revolution Company s.r.o., se sídlem Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5, Česká republika, IČ: 24763055, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172302 (dále jen „prodávající“), a zákazníkem, který s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.xobeauty.cz (dále jen „kupující“, „kupní smlouva“ a „internetový obchod“).

1.2. Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží specifikované v kupní smlouvě (dále jen „zboží“) a umožnit mu nabýt ke zboží vlastnické právo, a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží a náklady spojené s jeho doručením a platbou.

1.3. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Kupující, který je fyzickou osobou (člověkem) a při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání, je dále v těchto obchodních podmínkách označován jako „spotřebitel“.

1.5. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se tedy uzavírá v českém jazyce.

2. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu, z něhož může objednávat zboží. Kupující však může v internetovém obchodě objednávat zboží i bez registrace.

2.2. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (v podobě e-mailu) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu a není oprávněn umožnit využívání jeho zákaznického účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

2.4. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet po delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

2.5. Kupující bere na vědomí, že jeho zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích osob.

3. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

3.1. Veškerá prezentace zboží na webových stránkách internetového obchodu je pouze informativního charakteru. Nejedná se o závazný návrh na uzavření smlouvy, a prodávající tedy není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové stránky internetového obchodu uvádějí informace o každém zboží nabízeném prodávajícím k prodeji, a to včetně jeho hlavních vlastností a ceny. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na doručení a platbu zboží (viz odst. 3.3. níže). Nabídka prodeje zboží a uváděné ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webových stránkách internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové stránky internetového obchodu uvádějí také informace o nákladech na doručení zboží kupujícímu a na některé způsoby platby (dále jen „náklady na doručení zboží“), které se liší v závislosti na zvoleném způsobu doručení a platby. Tyto informace o nákladech na doručení zboží platí pouze pro doručování v rámci území České republiky.

4. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.2. Zboží kupující objedná vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách internetového obchodu, kdy kupující vybrané zboží „vloží“ do elektronického nákupního košíku, zvolí počet kusů daného zboží, způsob platby a způsob doručení zboží a nakonec zadá své identifikační a kontaktní údaje včetně doručovací adresy.

4.3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zadal. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Odeslaná objednávka představuje závazný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a souhlas kupujícího s těmito obchodními podmínkami vyjádřený zaškrtnutím příslušného políčka. Bez těchto náležitostí nelze objednávku prodávajícímu odeslat.

4.4. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu emailem doručeno oznámení prodávajícího o přijetí objednávky. Toto oznámení je přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy a prodávající je kupujícímu zašle na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „emailová adresa kupujícího“), a to zpravidla neprodleně po obdržení objednávky. Oznámení o přijetí objednávky obsahuje rekapitulaci uzavřené kupní smlouvy a jeho přílohou je aktuální znění těchto obchodních podmínek. Lhůta pro přijetí objednávky prodávajícím činí 7 dní, marným uplynutím této lhůty objednávka zaniká.

4.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na doručení zboží) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, emailem či telefonicky).

4.6. Dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím, může kupující svou objednávku zrušit, a to emailem zaslaným na emailovou adresu prodávajícího info@xobeauty.cz.

4.7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže splnit, zašle prodávající kupujícímu na emailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za odstoupení prodávajícího od uzavřené kupní smlouvy ve smyslu odst. 7.1. níže (pokud byla kupní smlouva již uzavřena) a představuje nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem, kdy je prodávajícímu emailem doručeno oznámení kupujícího o přijetí této pozměněné nabídky. Toto oznámení kupující prodávajícímu zašle na emailovou adresu prodávajícího info@xobeauty.cz.

4.8. V případě, že došlo ke zjevné chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na webových stránkách internetového obchodu nebo v průběhu procesu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na emailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za odstoupení prodávajícího od uzavřené kupní smlouvy ve smyslu odst. 7.1. níže (pokud byla kupní smlouva již uzavřena) a představuje nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem, kdy je prodávajícímu emailem doručeno oznámení kupujícího o přijetí této pozměněné nabídky. Toto oznámení kupující prodávajícímu zašle na emailovou adresu prodávajícího info@xobeauty.cz.

4.9. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu za stanovených podmínek k zakoupenému zboží dárek či jiné bezúplatné plnění (dále jen „dárek“). Podmínky poskytnutí dárku jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu. Vybraný dárek se zobrazí v elektronickém nákupním košíku kupujícího spolu se zbožím, které hodlá zakoupit (odst. 4.2. výše), a kupující může dárek při vyplňování objednávkového formuláře odmítnout. Odesláním objednávky dle odst. 4.3. výše činí kupující prodávajícímu současně i návrh na uzavření darovací smlouvy ohledně v objednávce uvedeného dárku a darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu emailem doručeno oznámení prodávajícího o přijetí objednávky dle odst. 4.4. výše.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DORUČENÍ ZBOŽÍ

5.1. Způsob platby a způsob doručení zboží kupující zvolí z nabízených možností při vyplňování objednávkového formuláře. Aktuálně nabízené způsoby platby a doručení včetně jejich cen je možno nalézt ZDE. V případě, že je způsob doručení a/nebo platby smluven individuálně na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s takto sjednaným způsobem doručení a/nebo platby.

5.2. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady na doručení zboží ve smluvené výši. Náklady na doručení zboží závisí na zvoleném způsobu doručení a platby a jsou uvedeny v objednávce kupujícího i v oznámení prodávajícího o jejím přijetí. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady na doručení zboží.

5.3. V případě platby v hotovosti či platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V ostatních případech prodávající požaduje úhradu kupní ceny před odesláním zboží a kupní cena je splatná do pěti (5) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy prodávající kupujícímu oznámí emailem na emailovou adresu kupujícího.

5.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby, který mu sdělí prodávající. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad v listinné podobě bude přiložen k doručovanému zboží a kupující jej obdrží spolu se zbožím.

5.7. Podle zákona o evidenci tržeb je v případě evidované tržby prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5.8. Zboží je kupujícímu doručováno (i) na adresu určenou kupujícím v objednávce, (ii) při doručování prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil v objednávce, nebo (iii) v provozovně prodávajícího při osobním odběru. Zboží je možné doručit pouze na místo (adresu) na území České republiky.

5.9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen doručit zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen na tomto místě zboží při doručení převzít. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to ve lhůtě jednoho (1) roku ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží uvedená lhůta pro odstoupení až ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit i kdykoliv před převzetím zboží. Kupující však není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě zboží dodaného v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. při otevření kosmetických přípravků a jiného zboží, které přichází do přímého styku s pokožkou).

6.2. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy uvedená v předchozím odstavci je dodržena, pokud kupující v této lhůtě prodávajícímu oznámení o odstoupení od kupní smlouvy alespoň odešle. Kupující může využít i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je možno nalézt ZDE. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy (např. ve formě vyplněného vzorového formuláře) kupující zašle prodávajícímu emailem na emailovou adresu prodávajícího info@xobeauty.cz.

6.3. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší a kupující je povinen zboží, které od prodávajícího na základě smlouvy obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zaslat nebo osobně doručit prodávajícímu na adresu The Revolution Company s.r.o., Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5, Česká republika. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

6.4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na doručení zboží, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Jiným způsobem je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu přijaté peněžení prostředky pouze tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Jestliže však kupující v objednávce zvolil jiný, než nejlevnější způsob doručení zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na doručení zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu doručení zboží. Bez ohledu na lhůtu uvedenou v první větě tohoto odstavce není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nezbytně nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Nárok na náhradu škody v podobě snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. Je-li společně se zakoupeným zbožím poskytnut kupujícímu dárek (viz odst. 4.9. výše), je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti (zaniká) a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Náklady spojené s vrácením dárku prodávajícímu nese kupující. Při částečném odstoupení od kupní smlouvy, kdy předmětem kupní smlouvy bylo vícero (kusů) zboží a kupující od smlouvy odstoupí pouze ohledně některého či některých z nich, darovací smlouva zaniká a kupující je povinen dárek prodávajícímu vrátit pouze tehdy, pokud by bez zboží, ohledně kterého od kupní smlouvy odstoupil, při uzavírání kupní smlouvy podmínky prodávajícího pro poskytnutí dárku nesplnil.

7. ODSTOUPENÍ PRODÁVAJÍCÍHO OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Prodávající je též oprávněn od kupní smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to kdykoliv až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Prodávající v takovém případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu bezodkladně emailem oznámí na emailovou adresu kupujícího a vrátí ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od tohoto oznámení kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na doručení zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

7.2. Má-li být společně se zakoupeným zbožím poskytnut kupujícímu dárek (viz odst. 4.9. výše), je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti (zaniká).

8. PRÁVA Z VAD ZBOŽÍ

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které má zakoupené zboží v okamžiku jeho převzetí kupujícím. Je-li kupující spotřebitelem a projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.  

8.2. Za vadné se považuje zejména (i) zboží, které nemá stranami ujednané vlastnosti, a chybí-li ujednání, pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; (ii) zboží, které se nehodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; (iii) zboží, které neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; (iv) zboží, které nebylo dodáno ve sjednaném množství, míře nebo hmotnosti a (v) zboží, které nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží bude po uvedenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. 

8.4. Prodávající neodpovídá za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. U zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, a u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím. Prodávající neodpovídá ani v dalších případech, kdy to vyplývá z povahy prodaného zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu dále nenáleží ani tehdy, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.5. Případnou zvýšenou citlivost či alergickou reakci na zakoupené zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Za vadu zboží nelze považovat ani nedostatky v dárcích, které prodávající poskytl nad rámec objednávky kupujícího. Obrázky zboží na webových stránkách internetového obchodu mají pouze ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (např. obal dodaného zboží se může lišit od vyobrazení na webových stránkách internetového obchodu z důvodu změny obalu provedené výrobcem zboží).

8.6. V případě výskytu vady zboží, za kterou prodávající odpovídá, může kupující za dále uvedených podmínek uplatnit tato práva z vadného plnění: (i) právo na dodání nového zboží bez vad či na výměnu vadné součásti zboží, (ii) právo na odstranění vady, (iii) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo (iv) právo odstoupit od kupní smlouvy.

8.7. Dodání nového zboží bez vad (resp. výměnu součásti, týká-li se vada pouze součásti zboží) může kupující požadovat, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Není-li dodání nového bezvadného zboží možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy. Je-li však dodání nového zboží vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží (nebo na výměnu součásti) má však kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

8.8. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vady zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při vynaložení náležité péče zjistit měl, nejpozději však ve lhůtě dvacet čtyři (24) měsíců od převzetí zboží. Při oznámení vady kupující současně prodávajícímu vadu či její projevy popíše a sdělí, jaké právo z vadného plnění zvolil. Kupující může pro oznámení vady a uplatnění práv z vadného plnění využít i vzorový reklamační formulář, který je možno nalézt ZDE. Oznámení vady a uplatnění práv z vadného plnění (např. ve formě vyplněného vzorového reklamačního formuláře) kupující zašle prodávajícímu emailem na emailovou adresu prodávajícího info@xobeauty.cz.

8.9. Současně s oznámením vady je kupující povinen vadné zboží zaslat nebo osobně doručit prodávajícímu na adresu The Revolution Company s.r.o., Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5, Česká republika, ledaže se s prodávajícím výslovně domluví jinak.

8.10. Prodávající kupujícímu na jeho emailovou adresu zašle potvrzení o tom, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

8.11. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bezodkladně, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění práva z vadného plnění, jinak je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel od kupujícího veškeré podklady a součinnost potřebné pro řádné vyřízení reklamace. Prodávající v takovém případě doplnění podkladů či součinnost od kupujícího vyžádá, přičemž lhůta pro vyřízení reklamace začne opět běžet až po jejich poskytnutí.

8.12. Po vyřízení reklamace prodávající kupujícímu na jeho emailovou adresu zašle potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně též odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.13. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění. Neuplatní-li však toto právo na náhradu nákladů do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba oznámit vadu prodávajícímu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nákladů nebylo uplatněno včas.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, včetně nákladů na doručení zboží, nejdříve však převzetím zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, který je spotřebitelem, okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

9.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy a k vyřizování stížností spotřebitelů je v České republice příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pro on-line řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy lze rovněž využít „Evropskou platformu pro řešení sporů on-line“ provozovanou Evropskou komisí na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.3. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty (emailu). Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu info@xobeauty.cz. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu kupujícího, tj. na emailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

9.4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, a může internetový obchod užívat jen takovým způsobem, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Kupní smlouva a všechna práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky s vyloučením použití Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi v souvislosti s prováděním kupní smlouvy vzniknou, smírnou cestou. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu, bude tento spor předložen k projednání a rozhodnutí příslušnému soudu České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek a pokud normy mezinárodního práva procesního takovou dohodu připouštějí, pak smluvní strany sjednávají, že všechny spory vyplývající z kupní smlouvy a s kupní smlouvou související se budou řešit u věcně příslušného soudu v České republice, v jehož obvodu se nachází sídlo prodávajícího.

10.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek nebo kupní smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí odpovídající ustanovení obecně závazných právních předpisů.

10.4. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Tyto obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách internetového obchodu a budou též kupujícímu zaslány emailem spolu s oznámením prodávajícího o přijetí objednávky.

10.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: The Revolution Company s.r.o., Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5, Česká republika, emailová adresa: info@xobeauty.cz, telefon: 731 078 065.

10.6. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pro vztahy prodávajícího a kupujícího je vždy rozhodující znění obchodních podmínek účinné ke dni odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2020